Hošák, chủ sở hữu và điều hành của cửa hàng nói: “Nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện!”